Bussum

In 1306 wordt er voor het eerst melding gemaakt van het bestaan van Bussum. Oude kaarten laten Bussum zien als een immens heideveld. Met zo hier en daar een boerderijtje, een schaapskooi, een bosje. Gelegen aan de voeten van de vesting Naarden, wordt Bussum in 1369 door haar buurtgemeente onder haar bestuur gebracht. Na eeuwen van onderdrukking, weten vierhonderd Bussumers zich los te rukken van de stad en bereikt Bussum in 1817 zijn zelfstandigheid.
De Bussumers leidden een schamel bestaan met een jaarlijkse groei van de bevolking van tien tot veertien burgers. Tot de komst van de spoorlijn in 1874. De grote stad Amsterdam wordt beter bereikbaar en met Bussum gaat het eindelijk de goede kant op. Welgestelde families met goed betaalde banen in Amsterdam ontdekken de rust en ruimte binnen de grenzen en vestigen zich op de grote paarse vlakte. Bussum groeit uit tot een typisch forensendorp.
In de jaren van zelfstandigheid verandert er veel. Het kleine dorp op de hei bereikt in de twintigste eeuw een inwonertal van ruim 31.000 ingezetenen. Dit leidt tot aanpassing van het voorzieningenpeil. Op een betrekkelijk kleine oppervlakte moet recht worden gedaan aan belangen van volkshuisvesting, bedrijven, winkels, verkeer en vervoer, sport en recreatie.

Ontwikkeling en toekomst
Na de Tweede Wereldoorlog is Bussum relatief gezien een vrij grote plaats met een forse dorpskern, redelijk wat nijverheid met villa- en tuindorpwijken. Eind 60-er jaren heeft Bussum circa 42.000 inwoners. In de jaren 80 is sprake van een fors vertrekoverschot. Het proces van verdergaande ontgroening stopt in de jaren negentig.
De prognose voor de komende jaren is dat het bevolkingsaantal rond 31.000 blijven schommelen.
Belangrijke overweging om Bussum als woonplaats te kiezen is ‘het hebben' van stations waardoor de bereikbaar van Bussum groot is. Gelet op de dichtgeslibde wegen in vooral deze regio, is dat een uiterst sterke troef.
Bussum is qua oppervlakte een kleine gemeente, maar kent desalniettemin veel kenmerken van een stad. Er is een aanzienlijke verscheidenheid in sociaal verschillende bevolkingsgroepen. Dat geeft de gemeente een levendig beeld. Het verenigingsleven bloeit.

Culture aspecten
Bussum heeft een rijk cultureel verleden: een schrijversdorp (Nescio kwam lopen uit Amsterdam), een muziekdorp (verenigingen die al 100 jaar bestaan), een architectendorp (huizen van De Bazel, Berlage, een kerk van Cuypers), een theaterdorp, een televisiedorp (geboorte Nederlandse televisie).
Bussum heeft een rijk cultureel heden: een monumentendorp (villawijk is een groot monument, mooie exemplaren van de Amsterdamse school), een toneeldorp (vele toneelverenigingen en theater met een regionale relevantie), een muziekdorp, een beeldendorp (vele kunstwerken in de openbare ruimte), een kunstenaarsdorp, een filmdorp, enz.
Een van de meeste bekende locaties in Bussum is Theater en congrescentrum Spant!. Deze instelling behoort in Nederland tot de top-10 van zaalverhuur en congrescentra. Daarnaast fungeert Spant! als schouwburg waardoor veel voorstellingen in Bussum plaatsvinden. Hiernaast huisvest Bussum een groot aantal muziekverenigingen dat zich richt op verschillende gebieden, van drum- en showband tot Oratoriumvereniging, een aantal toneelverenigingen zowel voor volwassenen als jeugd, een filmhuis een theater en op twee locaties een bibliotheek.

Fysieke aspecten
Het oude dorp is goed herkenbaar: het stratenpatroon en de bebouwing gaan terug naar eind 19e eeuw. De straten zijn relatief nauw, en de historische bebouwing is gevarieerd en kleinschalig. Omdat centrum waaiert de tuinstadgedachte van de eerste helft van deze eeuw uit. Elke wijk uit die periode heeft echter weer zijn eigen schaal - veelal bepaald door de sociale klasse waar indertijd voor werd gebouwd (van eenvoudig tot zeer vermogend) - en een heel wisselend karakter. Bebouwing van rond 1900 binnen een vrije verkaveling levert een bepaald ander beeld op dan bebouwing van rond 1930 binnen een strakke stedenbouwkundige regie.
In de na-oorlogse periode is Bussum-Zuid gebouwd. Twee wijken, die doorgaan op het thema tuin- stad, maar dan in hun taal - die van de wederopbouw. In deze wijken vind je redelijk wat gestapelde bouw, van portiekflat tot lage galerijflat. Een belangrijk deel van de ontmoeting van deze wijken met de Bussumse hei is geaccentueerd door dwars in het gelid staande bescheiden flats. Groen en bebouwing haken hier in elkaar.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bussum